ING

Wyciąg z regulaminu – podstawowe zasady

1. Czas trwania - § 5

Konkurs trwa 25 września 2017 roku do dnia 20 października 2017.

 1. 25 września do 6 października 2017 roku („Faza testowa”) – transakcje zawierane w celach edukacyjnych
 2. od 9 do 20 października 2017 roku („Faza główna”) – transakcje mają wpływ na dobycie nagrody/nagród.

2. Cel i ograniczenia – § 6

 • Celem jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu.
 • Ograniczenia w inwestowaniu:
  1. maksymalnie 50% całkowitego kapitału na certyfikaty ING Turbo;
  2. maksymalnie 100% całkowitego kapitału na certyfikaty ETF;
  3. maksymalnie 100% całkowitego kapitału na akcje wybranych spółek.
  4. maksymalnie 10% kapitału w jeden instrument dostępny na platformie
  5. nie można stracić więcej niż 50% początkowego kapitału – jeśli tak się stanie następuje wykluczenie z konkursu.

3. Nagrody – § 11

Łącznie 43 nagrody.

 • po 20 w każdym tygodniu trwania fazy głównej dla osób o najwyższej stopie zwrotu w danym tygodniu
 • 3 na koniec konkursu dla osób które uzyskały najwyższą stopę zwrotu przez 2 tygodnie fazy głównej
 • można otrzymać tylko 1 nagrodę tygodniową, ale można otrzymać nagrodę tygodniową i tą na koniec fazy głównej

REGULAMIN KONKURSU „Turbo Wyzwanie”

1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Konkurs „Turbo Wyzwanie” („Konkurs”) jest kierowany do wszystkich osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu rynku kapitałowego.
 2. Celem Konkursu jest edukacja inwestorów, popularyzacja polskiego rynku giełdowego, instrumentów finansowych notowanych na GPW, w szczególności giełdowych produktów strukturyzowanych ING Turbo.
 3. Konkurs organizowany jest przez Nowe Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy pod nr KRS: 0000511684, NIP: 634-28-28-952, kapitał zakładowy: 267.000,00 zł ("Organizator”),
 4. Operatorem konkursu jest agencja Studio Femme s.c. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Kąty Grodziskie 121 H, 03-289 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem REGON 142903597; posiadająca NIP 5242732502. („Operator”).
 5. Głównym Partnerem konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, kod 00-498 Warszawa; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 82312; posiadająca NIP 526-025-09-72; o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych – w całości opłaconym („GPW”).
 6. Partnerem konkursu jest Comparic.pl z siedzibą w Kielcach, ul Bodzentyńska 32/40 lok. 11 25-308 Kielce oraz oraz Fundacja FxCuffs z siedzibą w Krakowie ul. św. Filipa 23/3 31-150 Kraków.
 7. Podstawą organizowania Konkursu jest niniejszy Regulamin („Regulamin”), dostępny na stronie http://www.grainwestycyjna.pl. Regulamin określa zasady Konkursu, prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora i Operatora.
 8. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami) jest Organizator Konkursu, który w celu przeprowadzenia Konkursu powierza przetwarzanie danych osobowych Operatorowi.

2. Uczestnictwo w konkursie

§ 2

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z wyłączeniem pracowników Organizatora, Operatora, Głównego Partnera, Partnerów oraz członków ich najbliższej rodziny („Uczestnik”).
 2. Pracownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak również osoba współpracująca z Organizatorem, Operatorem, Głównym Partnerem oraz Partnerami na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 3. Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka oraz dzieci.

§ 3

 1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej http://grainwestycyjna.pl i akceptację Regulaminu.
 2. Rejestracja i przystąpienie do Konkursu przez nowych uczestników może odbyć się od dnia publikacji niniejszego Regulaminu na stronie http://grainwestycyjna.pl od 25 września do 20 października 2017 roku.
 3. W przypadku kont uczestników utworzonych przed startem Konkursu, za przystąpienie do Konkursu uznaje się akceptację niniejszego Regulaminu .
 4. Uczestnik, przystępując do Konkursu podaje w formularzu rejestracyjnym obligatoryjnie adres e-mail, imię, nazwisko oraz ustala hasło do logowania. Dodatkowo wybiera jeden z trzech zaproponowanych przez system nicków.
 5. Rejestracja Uczestnika jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i udziału w Konkursie.
 6. Potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail od Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Uczestnik rejestrując się do udziału w Konkursie na stronie www.grainwestycyjna.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych swoich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności kontaktu z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, opublikowania na stronie internetowej Konkursu oraz stronach internetowych Organizatora, Głównego Partnera i Partnerów danych w postaci nicku, zapłacenia podatku dochodowego z tytułu uzyskania nagrody, ewentualnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wyników Konkursu.
 2. W ramach udziału w Konkursie zbierane są i przetwarzane dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami).
 3. Uczestnik Konkursu rejestrując się do udziału w konkursie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Operatorowi konkursu w postaci imienia, nazwiska i adresu do wysyłki nagrody, a także ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem w Konkursie. Uczestnik zobowiązany jest do podania adresu e-mail wymaganego w procesie rejestracji poprzez. www.grainwestycyjna.pl
 4. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Uczestnik nie ma prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem zgody Uczestnika na korzystanie z oprogramowania zamieszczonego na stronie www.grainwestycyjna.pl, a w konsekwencji z rezygnacją z Konkursu/brakiem uprawnień do korzystania ze wskazanego wyżej oprogramowania.
 5. Organizator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z winy Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania lub podania nieprawidłowych danych osobowych.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Administrator Danych Osobowych, na wniosek Uczestnika ma obowiązek w terminie 30 dni udzielić informacji o przysługujących prawach Uczestnika.
 8. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie www.grainwestycyjna.pl, zakładka Regulamin.

3. Zasady konkursu

§ 5

 1. Konkurs trwa w terminie od dnia 25 września 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku.
 2. W trakcie Konkursu zorganizowana zostanie faza testowa trwająca od 25 września do 6 października 2017 roku („Faza testowa”).
  1. począwszy od dnia rejestracji do udziału w Konkursie, Uczestnik może zapoznać się z Platformą, dostępnymi instrumentami i dokonywać Transakcji w celach edukacyjnych.
  2. Wykonywane w fazie testowej transakcje nie będą miały wpływu na finalny wynik Uczestnika.
 3. Po zakończeniu Fazy testowej zorganizowana zostanie faza główna trwająca od 9 do 20 października 2017 roku („Faza główna”).
  1. W dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia fazy głównej, organizator anuluje wszystkie Transakcje Uczestnika zawarte w Fazie testowej oraz przywróci na Rachunku Uczestnika początkowe saldo wirtualnych Środków pieniężnych w wysokości 100 000 PLN
  2. Wykonywane w fazie głównej transakcje będą miały wpływ na finalny wynik Uczestnika

§ 6

 1. Konkurs polega na zawieraniu przez Uczestnika wirtualnych transakcji giełdowych („Transakcje”) na wirtualnym rachunku maklerskim („Rachunek”) za pośrednictwem edukacyjnej platformy transakcyjnej („Platforma”) w celu uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu.
 2. Transakcje Uczestnika są zawierane z wykorzystaniem wirtualnych środków pieniężnych („Środki pieniężne”) dostępnych na Rachunku w wysokości 100 000 PLN.
 3. Logowanie do Rachunku odbywa się na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Uczestnika podczas rejestracji.
 4. Przedmiotem Transakcji mogą być następujące instrumenty finansowe dostępne w Platformie:
  1. certyfikaty ING Turbo,
  2. akcje wybranych spółek stanowiących instrument bazowy dla Certyfikatów ING Turbo,
  3. certyfikaty ETF na instrumenty bazowe dla Certyfikatów ING Turbo.
 5. Maksymalne zaangażowanie Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe dostępne w Platformie nie może przekroczyć:
  1. 50% całkowitego kapitału na certyfikaty ING Turbo;
  2. 100% całkowitego kapitału na certyfikaty ETF;
  3. 100% całkowitego kapitału na akcje wybranych spółek.
 6. Wartość Środków pieniężnych przeznaczonych na Transakcje w jeden instrument finansowy nie może przekroczyć 10% wartości całkowitego kapitału na Rachunku.
 7. Warunek z pkt. 5-6 sprawdzany jest w momencie złożenia zlecenia. System nie dopuszcza do złożenia zlecenia, które spowodowałoby przekroczenie tych limitów.
 8. Gdy w Fazie głównej strata Uczestnika przekroczy poziom 50% początkowego stanu konta (tj. stan środków na koncie spadnie poniżej 50 000 zł, dotyczy to środków wirtualnych i posiadanych instrumentów finansowych), następuje zablokowanie możliwości składania dalszych zleceń przez Uczestnika i wykluczenie jego z Konkursu.
  1. Powyższy warunek będzie weryfikowany, a konta blokowane po zakończeniu sesji na GPW tj. po 16.50 – każdego dnia fazy głównej

§ 7

 1. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z Platformy w trakcie trwania Konkursu.
 2. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji, tym samym zawierać Transakcje tylko na jednym Rachunku. Naruszenie niniejszego ustępu powoduje dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nabycia jakichkolwiek nagród w Konkursie.
 3. Organizator rezerwuje sobie prawo do stałej weryfikacji warunku opisanego w ust. 2, za pomocą dostępnych urządzeń technicznych.
 4. Organizator zapewnia w Platformie dostęp do notowań rynkowych przekazywanych z nieznacznym opóźnieniem. Zawieranie Transakcji jest możliwe w dniach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku realnych notowań giełdowych podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na notowania instrumentów finansowych na rynku rzeczywistym,
  2. w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste transakcje,
  3. wszelkie przerwy w dostępności Platformy lub notowań nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny. Powzięcie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. biorą udział w Konkursie z podaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych,
  2. biorą udział w Konkursie używając więcej niż jednego Rachunku,
  3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  4. prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Platformy,
  5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,
  6. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego prowadzenie działań na Platformie,
  7. używają skryptów lub oprogramowania, które ma wpływ na przesyłane przez Platformę dane.

§ 8

 1. Zadaniem Uczestnika jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji obliczanej zgodnie z formułą:
  r = (Sk – Sp) / Sp * 100%
  gdzie:
  r – oznacza stopę zwrotu,
  Sk – oznacza saldo końcowe Rachunku na koniec ostatniego dnia trwania Konkursu,
  Sp – oznacza saldo początkowe Rachunku w kwocie 100 000 PLN ustalone przez Organizatora dla każdego z Uczestników.
 2. W Platformie obowiązują następujące wirtualne koszty transakcyjne („Prowizje”), pomniejszające każdorazowo saldo Rachunku Uczestnika przy realizacji Transakcji: 0,30% wartości Transakcji, maksymalnie 150 PLN.

§ 9

 1. W trakcie trwania Konkursu Organizator na podstawie osiągniętej przez Uczestnika stopy zwrotu prowadzi ranking wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie (”Ranking”).
 2. Ranking jest jawny dla wszystkich Uczestników i dostępny jest w Platformie.
 3. Uczestnik rejestrując się do udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prezentacji Rankingu, o którym mowa w pkt. 1-2.

§ 10

 1. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy po zakończeniu Konkursu w dniu 20 października 2017 roku uzyskają najwyższe stopy zwrotu – otrzymają nagrody główne.
 2. Dodatkowo w ramach każdego tygodnia Fazy Głównej wyłonionych zostanie 20 osób o najwyższych stopach zwrotu – otrzymają nagrody tygodniowe.
 3. W przypadku Uczestników, którzy osiągnęli identyczną stopę zwrotu, wyższe miejsce w Rankingu uzyskuje Uczestnik, który dokonał rejestracji w Konkursie wcześniej.

4. Nagrody

§ 11

 1. Wartość przyznanych w Konkursie nagród rzeczowych wynosi 34 315 zł netto.
 2. Nagrody zostaną przekazane przez Operatora konkursu.
 3. Po zakończeniu Konkursu zostaną przyznane 43 nagrody rzeczowe. 20 nagród za najwyższą stopę zwrotu na koniec każdego tygodnia konkursu (nagrody tygodniowe) oraz 3 nagrody główne za najwyższą stopę zwrotu przez cały 2 tygodniowy okres trwania konkursu.
  Nagrody główne miejsce 1 Garmin Fenix 5 stalowy z czarnym paskiem
  miejsce 2 Garmin Fenix 3 Gray Performer
  miejsce 3 Samsung Gear S3 frontier (R760)
  Nagrody tygodniowe miejsce 1 Polar M600 czarny
  miejsce 2-3 TomTom Spark Cardio Music czarny L
  miejsce 4-5 TomTom Golfer 2 jasno-szary L
  miejsce 6-10 Polar M430 szary
  miejsce 11-15 Polar A370
  miejsce 16-20 TomTom Spark 3 Music + słuchawki czarny L
 4. Można wygrać jedną nagrodę tygodniową. W przypadku, gdy ta sama osoba zajmie ponownie w rankingu tygodniowym premiowane miejsce, nagrodę otrzymuje Uczestnik z kolejnym najlepszym wynikiem w danym tygodniu. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o tej samej lub większej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
 5. Osoba wygrywająca w rankingu tygodniowym, może otrzymać jeszcze Nagrodę główną.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Organizator i Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy składać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

§ 12

 1. Zwycięzcy nagród tygodniowych i głównych będą ogłoszeni na stronie internetowej Konkursu w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia danego tygodnia i Konkursu.
 2. Po ogłoszeniu zwycięzców Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami na podany przy rejestracji adres e-mailowy.
 3. W przypadku braku odpowiedzi, Organizator podejmie 2 kolejne próby wysłania wiadomości mailowej, każda w odstępie jednego dnia od poprzedniej.
 4. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia zwycięzców, co uniemożliwi doręczenie nagrody, przyznana mu nagroda rzeczowa przechodzi na kolejną osobę w kolejności wg. rankingu konkursowego.
 5. Wysyłka nagrody realizowana jest wyłącznie na adres znajdujący się w Polsce.

§ 13

Organizator ustanawia również dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie podatku od wygranych w Konkursie, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzców, lecz zostanie pobrana (potrącona) przez Operatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2023 ze zm.), z tytułu łącznej wartości nagród wygranych przez danego zwycięzcę w Konkursie. Operator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przekaże kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego.

5. Komisja konkursowa

§ 14

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja w skład której wchodzą pracownicy Organizatora i Operatora:
  • Bartosz Sańpruch – przedstawiciel Organizatora
  • Aleksander Ferenc – przedstawiciel Organizatora
  • Agnieszka Chrzanowska – przedstawiciel Operatora
 2. Do kompetencji Komisji należy udzielanie informacji na temat Konkursu, rozpatrywanie zgłaszanych reklamacji, zatwierdzenie listy zwycięzców oraz decydowanie o zmianach Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być sporządzone przez Uczestników w formie elektronicznej i przesłane adres info@ingturbo.pl, z informacją w temacie o treści: „Konkurs –Turbo Wyzwanie - reklamacja” najpóźniej do 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym czynność, której reklamacja dotyczy została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.
 4. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika Konkursu decyduje data wysłania wiadomości email. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu opisanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również treść i uzasadnienie reklamacji.
 6. Komisja Konkursu rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 7. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja. Jej decyzje są ostateczne.

6. Postanowienia końcowe

§ 15

Wszelkie pytania Uczestników dotyczące kwestii technicznych, użytkowania Platformy lub instrumentów finansowych dostępnych w Platformie mogą być kierowane do spółki Nowe Usługi S.A. pod numerem telefonu 800 00 77 66 lub elektronicznie na adres info@ingturbo.pl

§ 16

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni lub zmiany niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu, jak również prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).