Gra inwestycyjna

Informacja prawna dot. korzystania z serwisu

Warunki uczestnictwa
 1. Czas trwania - § 5
  Konkurs trwa między 30 października 2023 a 17 listopada 2023
  1. od 30 października do 5 listopada 2023 roku („Faza testowa”) - transakcje zawierane w celach edukacyjnych
  2. od 6 do 17 listopada 2023 roku („Faza główna”) – transakcje mają wpływ na możliwość zdobycia nagrody/nagród.
 2. Organizator - Nowe Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000511684, NIP: 634-28-28-952, kapitał zakładowy: 267.000,00 zł w imieniu ING N.V. („ING Bank”) z siedzibą w Amsterdamie pod adresem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandia, zarejestrowanego w Izbie Handlowo Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 33031431
 3. Operator - Re-Volution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Kąty Grodziskie 121 H, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000831255, NIP 524 289 89 06
 4. Cel i ograniczenia - § 6
  • Celem jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu.
  • Ograniczenia w inwestowaniu:
   1. maksymalnie 50 000 zł kapitału na certyfikaty Turbo;
   2. maksymalnie 100% całkowitego kapitału na wybrane fundusze ETF;
   3. maksymalnie 100% całkowitego kapitału na akcje wybranych spółek.
   4. nie można stracić więcej niż 50% początkowego kapitału – jeśli tak się stanie następuje wykluczenie z konkursu.
 5. Nagrody - § 11
  Łącznie 201 nagród.
  • 1 nagroda dla osoby o najwyższej stopie zwrotu za cały czas trwania Fazy głównej („Nagroda główna”)
  • 200 nagród: dla osób, które w pojedynczym tygodniu Fazy głównej uzyskały najwyższą stopę zwrotu („Nagroda tygodniowa”). 100 nagród za transakcje w tygodniu 6-12 listopada, oraz 100 nagród za transakcje w tygodniu 13-17 listopada/li>
  • można wygrać maksymalnie 1 nagrodę – jedną Nagrodę tygodniową lub Nagrodę główną
  • wysyłka nagród odbywa się na podany po zwycięstwie adres do korespondencji lub podany przy rejestracji adres mailowy.

REGULAMIN KONKURSU „Turbo Wyzwanie”

1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Konkurs „Turbo Wyzwanie” („Konkurs”) jest kierowany do wszystkich osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu rynku kapitałowego.
 2. Celem Konkursu jest edukacja inwestorów, popularyzacja polskiego rynku giełdowego, instrumentów finansowych notowanych na GPW, w szczególności giełdowych produktów strukturyzowanych Turbo.
 3. Konkurs organizowany jest przez Nowe Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000511684, NIP: 634-28-28-952, kapitał zakładowy: 267.000,00 zł ("Organizator”), na zlecenie ING N.V. („ING Bank”) z siedzibą w Amsterdamie pod adresem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandia, zarejestrowanego w Izbie Handlowo Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 33031431, z użyciem systemu informatycznego będącego własnością ING Banku, dostępnego dla uczestników Konkursu na stronie www.grainwestycyjna.pl (System Informatyczny).
 4. Operatorem konkursu jest agencja Re-Volution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Kąty Grodziskie 121 H, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000831255, NIP 524 289 89 06 („Operator”).
 5. Głównym Partnerem konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, kod 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082312, posiadająca NIP 5260250972, kapitał zakładowy : 41.972.000 złotych - opłacony w całości („GPW”).
 6. Niniejszy Konkurs jest przeprowadzany i organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), dostępny na stronie http://www.grainwestycyjna.pl. Regulamin określa zasady Konkursu, prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora i Operatora.

2. Uczestnictwo w konkursie

§ 2

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników Organizatora, Operatora, Głównego Partnera, Partnerów oraz członków ich najbliższej rodziny („Uczestnik”).
 2. Pracownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak również osoba współpracująca z Organizatorem, Operatorem, Głównym Partnerem oraz Partnerami na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 3. Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka oraz dzieci.

§ 3

 1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej http://grainwestycyjna.pl, akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu organizacji konkursu.
 2. Rejestracja i przystąpienie do Konkursu przez nowych uczestników może odbyć się od dnia publikacji niniejszego Regulaminu na stronie http://grainwestycyjna.pl między 30 października 2023 a 17 listopada 2023 roku.
 3. W przypadku kont uczestników utworzonych przed startem Konkursu, za przystąpienie do Konkursu uznaje się akceptację niniejszego Regulaminu, która jest niezbędna do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Uczestnik, przystępując do Konkursu podaje w formularzu rejestracyjnym obligatoryjnie adres e-mail oraz ustala hasło do logowania. Dodatkowo ustala wyświetlaną nazwę użytkownika.
  1. Organizator ma prawo dokonać zmiany ustalonej przez gracza nazwy użytkownika jeśli narusza ona zasady współżycia społecznego, jest obraźliwa lub dyskryminująca.
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji zgodnie z zapisami w § 14.
 5. Rejestracja, akceptacja Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych w celu organizacji konkursu Uczestnika jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i udziału w Konkursie.
 6. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail ze strony internetowej oraz jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest - ING N.V. („ING Bank”) z siedzibą w Amsterdamie pod adresem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandia.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się pisząc do administratora na adres dpo.office@ing.nl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, nick, e-mail, adres pocztowy, numer telefonu w celach:
  • organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz prezentacji wyników w Rankingu, o którym mowa w § 9 Regulaminu, a w szczególności opublikowanie na stronie internetowej Konkursu widoczne tylko dla Uczestników - podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • zapłacenia podatku dochodowego z tytułu uzyskania nagrody - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • ewentualnego rozpatrzenia reklamacji składanych przez Uczestników, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, archiwalnych, obsługi informatycznej Konkursu oraz przeprowadzeniem ankiety satysfakcji - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Administrator Danych Osobowych na podstawie umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu - Nowe Usługi Spółka Akcyjna, w celach związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu.
 5. Odbiorcami danym mogą być:
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora takie jak: Nowe Usługi Spółka Akcyjna, Re-Volution sp. z o.o., czy dostawcy usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i zgodnie z jego poleceniami.
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych);
  • podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej, organy ścigania.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do Krajów Trzecich.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Podanie danych jest konieczne do realizacji Konkursu, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres udziału w Konkursie oraz okres niezbędny do celów dowodowych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów o przedawnieniu roszczeń.
 10. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 12. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 13. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie.
 14. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie www.grainwestycyjna.pl, zakładka Regulamin.

3. Zasady konkursu

§ 5

 1. Konkurs trwa w terminie od 30 października 2023 do 17 listopada 2023 roku..
 2. W trakcie Konkursu zorganizowana zostanie faza testowa trwająca od 30 października 2023 do 5 listopada 2023 roku („Faza testowa”).
  1. począwszy od dnia rejestracji do udziału w Konkursie, Uczestnik może zapoznać się z Platformą, dostępnymi instrumentami i dokonywać Transakcji w celach edukacyjnych.
  2. wykonywane w fazie testowej transakcje nie będą miały wpływu na finalny wynik Uczestnika.
 3. Po zakończeniu Fazy testowej zorganizowana zostanie faza główna trwająca od 6 do 17 listopada 2023 roku („Faza główna”).
  1. w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia fazy głównej, organizator anuluje wszystkie Transakcje Uczestnika zawarte w Fazie testowej oraz przywróci na Rachunku Uczestnika początkowe saldo wirtualnych Środków pieniężnych w wysokości 100 000 PLN.
  2. wykonywane w fazie głównej transakcje będą miały wpływ na finalny wynik Uczestnika.

§ 6

 1. Konkurs polega na zawieraniu przez Uczestnika wirtualnych transakcji giełdowych („Transakcje”) na wirtualnym koncie maklerskim („Rachunek”) za pośrednictwem edukacyjnej platformy transakcyjnej („Platforma”) w celu uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu.
 2. Transakcje Uczestnika są zawierane z wykorzystaniem wirtualnych środków pieniężnych („Środki pieniężne”) dostępnych na Rachunku w wysokości 100 000 PLN.
 3. Logowanie do Rachunku odbywa się na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Uczestnika podczas rejestracji.
 4. Przedmiotem Transakcji mogą być następujące instrumenty finansowe dostępne w Platformie:
  1. certyfikaty Turbo,
  2. akcje wybranych spółek stanowiących instrument bazowy dla certyfikatów Turbo,
  3. certyfikaty ETF na instrumenty bazowe dla certyfikatów Turbo.
 5. Maksymalne zaangażowanie Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe dostępne w Platformie nie może przekroczyć:
  1. 50 000 zł kapitału na certyfikaty Turbo;
  2. 100% całkowitego kapitału na certyfikaty ETF;
  3. 100% całkowitego kapitału na akcje wybranych spółek.
 6. Warunek z pkt. 5 sprawdzany jest w momencie złożenia zlecenia. System nie dopuszcza do złożenia zlecenia, które spowodowałoby przekroczenie tych limitów.
 7. Gdy w Fazie głównej strata Uczestnika przekroczy poziom 50% początkowego stanu konta (tj. stan środków na koncie spadnie poniżej 50 000 zł, dotyczy to środków wirtualnych i posiadanych instrumentów finansowych), następuje zablokowanie możliwości składania dalszych zleceń przez Uczestnika i wykluczenie jego z Konkursu. Warunek będzie weryfikowany, a konta blokowane po zakończeniu sesji na GPW tj. po 16.50 - każdego dnia fazy głównej.

§ 7

 1. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z Platformy w trakcie trwania Konkursu.
 2. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji, tym samym zawierać Transakcje tylko na jednym Rachunku. Naruszenie niniejszego ustępu powoduje dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nabycia jakichkolwiek nagród w Konkursie.
 3. Organizator rezerwuje sobie prawo do stałej weryfikacji warunku opisanego w ust. 2, za pomocą dostępnych urządzeń technicznych.
 4. Organizator zapewnia w Platformie dostęp do notowań rynkowych przekazywanych z opóźnieniem. Zawieranie Transakcji jest możliwe w dniach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  1. Organizator prowadzi monitoring transakcji dokonywanych przez graczy.
  2. wykorzystywanie faktu istnienia na platformie danych opóźnionych i porównywanie ich z danymi rzeczywistymi GPW a w efekcie dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży w krótkich odstępach czasu na tym samym papierze mogą być weryfikowane i stanowić podstawę do anulowania transakcji na koncie, a w przypadku ponawiania tego typu działania do wykluczenia z konkursu
  3. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na opóźnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zlecenie zawarcia Transakcji złożone bezpośrednio przed zakończeniem dnia sesyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych, może zostać odrzucone.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku realnych notowań giełdowych podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na notowania instrumentów finansowych na rynku rzeczywistym,
  2. w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste transakcje,
  3. wszelkie przerwy w dostępności Platformy lub notowań nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny. Powzięcie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. biorą udział w Konkursie z podaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności fikcyjnych imion i nazwisk,
  2. biorą udział w Konkursie używając więcej niż jednego Rachunku,
  3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  4. prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Platformy,
  5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,
  6. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego prowadzenie działań na Platformie,
  7. używają skryptów lub oprogramowania, które ma wpływ na przesyłane przez Platformę dane.

§ 8

 1. Zadaniem Uczestnika jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji obliczanej zgodnie z formułą:
  r = (Sk - Sp) / Sp * 100%

  gdzie:
  r - oznacza stopę zwrotu,
  Sk - oznacza saldo końcowe Rachunku na koniec ostatniego dnia trwania Konkursu,
  Sp - oznacza saldo początkowe Rachunku w kwocie 100 000 PLN ustalone przez Organizatora dla każdego z Uczestników.
 2. W Platformie obowiązują następujące wirtualne koszty transakcyjne („Prowizje”), pomniejszające każdorazowo saldo Rachunku Uczestnika przy realizacji Transakcji: 5 zł od każdej transakcji.

§ 9

 1. W celu zachowania przejrzystości i transparentności, w trakcie trwania Konkursu Organizator na podstawie osiągniętej przez Uczestnika stopy zwrotu prowadzi ranking wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie (”Ranking”).
 2. Ranking jest jawny dla wszystkich Uczestników i dostępny jest w Platformie. Ranking zawiera następujące informacje: nick Uczestnika, osiągnięta stopa zwrotu, zajmowane miejsce w Rankingu.

§ 10

 1. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy po zakończeniu Konkursu w dniu 17 listopada 2023 roku uzyskają najwyższe stopy zwrotu zgodnie z wzorem z § 8.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną.
 3. Dodatkowo, w ramach każdego z dwóch tygodni Fazy Głównej, wyłonieni zostaną Uczestnicy o najwyższej tygodniowej stopie zwrotu - otrzymają on nagrody tygodniowe.
 4. Najwyższa tygodniowa stopa zwrotu obliczana jest według wzoru:
  rd = (Skd - Spd) / Spd * 100%

  gdzie:
  rd - oznacza tygodniową stopę zwrotu,
  Skd - oznacza saldo końcowe Rachunku na koniec tygodnia D,
  Spd - oznacza saldo początkowe Rachunku w tygodniu D (przed rozpoczęciem sesji na GPW).
 5. W przypadku Uczestników, którzy osiągnęli identyczną stopę zwrotu, wyższe miejsce w Rankingu uzyskuje Uczestnik, który dokonał rejestracji w Konkursie wcześniej.

4. Nagrody

§ 11

 1. Łączna wartość przyznanych w Konkursie nagród rzeczowych wynosi 23 000 zł netto, a kart podarunkowych 44 000 zł brutto.
 2. Nagrody zostaną wysłane przez Operatora konkursu w terminie do 30 dni od ich przyznania Zwycięzcom, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 3. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznanych 201 nagród.
  1. 1 nagroda za najwyższą stopę zwrotu na koniec Fazy głównej (nagroda główna) oraz
  2. 100 nagród tygodniowych za najwyższą tygodniową stopę zwrotu w każdym z dwóch tygodni Fazy głównej (łącznie 200).
  Nagroda g?ówna miejsce 1 Rower elektryczny KROSS (rozmiar ramy L)
  Nagrody tygodniowe miejsce 1 Sony Playstation 5 z napędem + VR2
  miejsce 2 Sony Playstation 5 digital
  miejsce 3 XBOX Series S
  miejsca 4-5 karta podarunkowa o wartości 800 zł
  miejsca 6-10 karta podarunkowa o wartości 600 zł
  miejsca 11-30 karta podarunkowa o wartości 400 zł
  miejsca 31-50 karta podarunkowa o wartości 200 zł
  miejsca 51-100 karta podarunkowa o wartości 100 zł
 4. Można wygrać jedną nagrodę tygodniową lub główną. W przypadku, gdy ta sama osoba zajmie ponownie w rankingu tygodniowym premiowane miejsce, nagrodę otrzymuje Uczestnik z kolejnym najlepszym wynikiem w danym tygodniu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o tej samej lub większej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. Jej zwrot do dystrybutora lub sklepu oznacza jej przepadek.
 7. Organizator i Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy składać do producenta nagrody lub sprzedawcy.
 8. Wysyłka nagród rzeczowych odbywa się na podane imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. Dla ułatwienia kontaktu z kurierem, konieczne też będzie podanie numeru telefonu.
  1. do każdej nagrody rzeczowej dołączona będzie faktura zakupu oraz protokół odbioru, który należy podpisać i odesłać. Dopiero to spowoduje przeniesienie własności nagrody rzeczowej na laureata.
 9. Organizator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z winy Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania lub podania nieprawidłowych danych osobowych lub maila.
 10. W przypadku elektronicznych kart podarunkowych, ich wysyłka odbywa się na adres e-mail podany przy rejestracji, po potwierdzeniu aktualności adresu e-mail. Potwierdzenie to odbywa się poprzez odpowiedź na e-maila wysłanego przez Ogranizatora na adres zwycięzcy podany przy rejestracji.
  1. Potwierdzeniem odebrania bonu jest wysłanie na adres e-mail laureata bonu.

§ 12

 1. Zwycięzcy nagród tygodniowych i głównych zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Konkursu po zakończeniu Konkursu zarówno dla nagród tygodniowych jak i głównej nie później niż 1 tydzień od zakończenia Konkursu.
  1. w przypadku kiedy jedna osoba zdobędzie nagrodę tygodniową oraz główną otrzyma on nagrodę główną, nie przysługuje mu nagroda tygodniowa
  2. kiedy jedna osoba zajmie premiowane miejsca w obu tygodniach fazy głównej, otrzyma ona jedną nagrodę tygodniową o wyższej wartości
 2. Po ogłoszeniu zwycięzców Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami na podany przy rejestracji adres e-mailowy.
 3. W przypadku braku odpowiedzi, Organizator podejmie 2 kolejne próby wysłania wiadomości mailowej, każda w odstępie jednego dnia od poprzedniej.
 4. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 1 tygodnia od dnia ogłoszenia zwycięzcy, co uniemożliwi doręczenie nagrody, przyznana mu nagroda rzeczowa przepada.
 5. Wysyłka nagrody rzeczowej realizowana jest wyłącznie na adres znajdujący się w Polsce. Wysłanie wszystkich nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu tj. po 17 listopada 2023 roku.
 6. Wysyłka elektronicznych kart podarunkowych odbędzie się po weryfikacji prawidłowości podania maila. Weryfikacja ta będzie polegała na odpowiedzi uczestnika na maila informującego o zwycięstwie.

§ 13

Organizator ustanawia również dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie podatku od wygranych w Konkursie, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzców, lecz zostanie pobrana (potrącona) przez Operatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2023 ze zm.), z tytułu łącznej wartości nagród wygranych przez danego zwycięzcę w Konkursie. Operator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przekaże kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego.

5. Komisja konkursowa

§ 14

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja w skład której wchodzą pracownicy Organizatora i Operatora:
  • Bartosz Sańpruch - przedstawiciel Organizatora
  • Aleksander Ferenc - przedstawiciel Organizatora
  • Agnieszka Chrzanowska - przedstawiciel Operatora
 2. Do kompetencji Komisji należy udzielanie informacji na temat Konkursu, rozpatrywanie zgłaszanych reklamacji, zatwierdzenie listy zwycięzców oraz decydowanie o zmianach Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być sporządzone przez Uczestników w formie elektronicznej i przesłane na adres info@ingturbo.pl, z informacją w temacie o treści: „Konkurs -Turbo Wyzwanie - reklamacja” najpóźniej do 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym czynność, której reklamacja dotyczy została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.
 4. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika Konkursu decyduje data wysłania wiadomości email. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu opisanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również treść i uzasadnienie reklamacji.
 6. Komisja Konkursu rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 7. O efekcie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja. Jej decyzje są ostateczne.

6. Postanowienia końcowe

§ 15

Wszelkie pytania Uczestników dotyczące kwestii technicznych, użytkowania Platformy lub instrumentów finansowych dostępnych w Platformie mogą być kierowane do spółki Nowe Usługi S.A. pod numerem telefonu 32 357 00 34 lub elektronicznie na adres info@ingturbo.pl

§ 16

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni lub zmiany niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu, jak również prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności ogłoszenie stanu epidemiologicznego i związane z nią akty władzy jak np. lockdown czy ograniczenie funkcjonowania gospodarki, które mogą – z przyczyn zewnętrznych i niezależnych od Organizatora lub Operatora znacznie utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, w tym terminowe wręczenie nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedniego do okresu trwania siły wyższej przedłużenia terminów przewidzianych w niniejszym Regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).