ING

Edukacja

Co to są akcje?

Będąc akcjonariuszem, jesteś właścicielem części majątku spółki, zatem masz udział w generowanych zyskach i stratach. Wartość akcji zależy od aktualnych wyników spółki oraz jej perspektyw na przyszłość. Jako akcjonariusz, masz prawo do udziału w Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy z prawem głosu adekwatnym do ilości posiadanych akcji.

Zyski z akcji

Jako akcjonariusz możesz czerpać zyski w dwojaki sposób:

  • Poprzez obrót akcjami na giełdzie, jeśli ich cena wzrasta
  • Poprzez wypłatę dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Posiadając akcje, masz prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym możesz głosować w ważnych dla spółki kwestiach, jak np. nowe inwestycje, fuzje czy wysokość wypłacanej dywidendy.

Ryzyko

Jeśli jesteś akcjonariuszem spółki, partycypujesz w zyskach, ale także i w stratach. W okresach wzrostu, wartość akcji rośnie. W przypadku niekorzystnej sytuacji spółki lub gorszej koniunktury rynkowej, ceny akcji będą spadać. Dodatkowo, w przypadku bankructwa, akcjonariusz może stracić wszystkie środki zainwestowane w akcje spółki.

Inaczej mówiąc

Jeśli akcjonariusz sprzeda posiadane akcje po cenie wyższej niż je kupił, osiągnie zysk. Dodatkowo wypłacana jest mu dywidenda w zależności od wyniku spółki. Dywidenda może być także wypłacona w formie dodatkowych akcji.